پرسنل دانشگاه

حسین موحدی

مدیر آموزش

زهرا طالبی

مسئول امور مالی و فارغ التحصیلان

زهرا خدابنده لو

کارشناس امور آموزشی

عباسعلی عرب عامری

مسئول روابط عمومی

علیرضا آدینه

مسئول امور فرهنگی، اجتماعی
تشکلها و کتابخانه

احسان حاجی حسنی

کارشناس آموزش

باقر گرزین

امور رفاهی و خدماتی